Wie is Schadegarant?

Schadegarant doelstellingen

De verzekeringsmaatschappijen die deelnemen in Schadegarant hebben vier hoofddoelstellingen geformuleerd:

 

1. Garanderen van de kwaliteit en veiligheid
Het herstel en de (overige) dienstverlening dient door het Schadegarantbedrijf op een hoog kwaliteitsniveau en ten minste conform de geldende veiligheidsnormen uitgevoerd te worden. Afdoende kennis van herstel bij het Schadegarantbedrijf dient te allen tijde gewaarborgd te worden. De ontwikkeling van nieuwe motorvoertuigen met nieuwe actieve en passieve veiligheidssystemen gaat zeer snel. Schadegarant en de Schadegarant schadeverzekeraars hebben zich ten doel gesteld de veiligheid van de verzekeringnemers en verzekerden van die schadeverzekeraars nog beter te borgen. Veiligheid mag nooit een zorg voor verzekerden zijn als zij hun motorvoertuig door een Schadegarantbedrijf laten herstellen. Het specialisme dat nodig is om deze veiligheid te allen tijde te waarborgen gaat hand in hand met de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

2. Optimaliseren van de klanttevredenheid
Een autoschade die snel en vakkundig wordt hersteld en waarvan het herstel gegarandeerd aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet, is een bevestiging voor de verzekerde dat hij goed verzekerd is. Zeker als er een prettige ontvangst op een net Schadegarantbedrijf plaatsvindt, er weinig regelwerk aan te pas komt en er bovendien een financieel voordeel -in de vorm van korting op het eigen risico (oplopend tot 100%) aan verbonden is, wordt dit gewaardeerd.

3. Verhogen van de procesefficiency
Bij de afwikkeling van een autoschade zijn veel partijen betrokken. Zij moeten met elkaar communiceren, gegevens uitwisselen en afspraken maken. Ook hiermee zijn kosten gemoeid. Schadegarant heeft een geheel eigen schadeafwikkelingssysteem: eXchange. Daarmee kan elke autoschade razendsnel en zonder extra kosten gemeld, geanalyseerd en verzonden worden naar alle betrokkenen. Verzekeringnemers hoeven bijvoorbeeld het schadebedrag zelf niet voor te schieten en daarna te claimen bij de Schadegarant schadeverzekeraar. Het schadebedrag wordt rechtstreeks uitgekeerd aan het Schadegarantbedrijf en verzekeringnemers hoeven alleen een eventueel eigen risico en/of BTW af te rekenen.

4. Beheersen van de schadelast
In Nederland worden jaarlijks meer dan één miljoen verzekerde autoschades gerepareerd. De bijbehorende schadelast bepaalt voor een belangrijk deel de premie voor schadeverzekeringen. Het is dus heel belangrijk dat de schadelast beheersbaar blijft. Doordat Schadegarant de volumes bundelt en afspraken maakt met Bedrijven kan zij gunstiger inkopen.